Het Klooster is een unieke plek in Woerden, waar kunst en cultuur samenkomen.
Iedereen kan er kennismaken met alle vormen van theater, muziek en dans. De gemeente Woerden investeert een belangrijk deel van het cultuurbudget in Het Klooster, maar de bezuinigingen gaan ook aan Het Klooster niet voorbij.
Mede dankzij trouwe Vrienden en Supporters kan Het Klooster haar belangrijke functie blijven vervullen. U kunt Vriend worden van Het Klooster voor € 120,00 per jaar en supporter vanaf € 36,- per jaar.

Door Vriend of Supporter te worden van Het Klooster ondersteunt u bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld Talent XL, Het Klooster Festival en You’ve got Talent.
Deze projecten waarbij tientallen kinderen en jongeren hun talent kunnen ontwikkelen en aan publiek kunnen presenteren zouden anders niet plaats kunnen vinden.

Bankrelatie Vrienden van Het Klooster: NL32 RABO 0338 3030 81

De Vrienden

De Vrienden vormen een vereniging; het lidmaatschap geeft bepaalde rechten; de contributie is echter uit de aard der zaak meer een donatie aan het Klooster dan de financiële tegenprestatie die staat tegenover voordelen voor de leden. Hierdoor onderscheidt de vereniging Vrienden van het Klooster zich van de meeste verenigingen, die zijn opgericht om in de eerste plaats het belang van de leden te bevorderen.

Nu de voordelen van het lidmaatschap zich nauwelijks of niet in geld laten uitdrukken, kan men de contributie in haar geheel gevoeglijk beschouwen als een (aftrekbare) gift. (Het verschil tussen een gift en een schenking  is dat tegenover de schenking geen enkele tegenprestatie staat)

Behalve leden kent de vereniging vanouds donateurs.

Het Klooster is een ANBI met een cultureel doel en hetzelfde geldt voor de Vrienden van het Klooster.

Nu Het Klooster zijn  erkentelijkheid voor de bijdragen van de vereniging tot uitdrukking brengt in de vorm van voordelen voor de individuele leden, staan tegenover de contributie toch, zij het onverplicht, voordelen. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de donateurs.

Het Klooster heeft voor de Vrienden vaak de volgende cadeautjes in petto:

*  een mogelijkheid om gedurende enige dagen eerder dan de andere belangstellenden in te schrijven op de voorstellingen in het theater gedurende het komende seizoen; sinds 2013 kunnen per Vriend nu meer dan 2 kaarten per voorstelling worden besteld!

*  een uitnodiging voor het bijwonen van een bijeenkomst in Het Klooster ter gelegenheid van het uitkomen van de seizoensbrochure; 

*  een uitnodiging voor het kopgroepgala (een uitvoering door leerlingen in de zogenaamde Kopgroep, die extra lessen krijgen met financiële steun van de Vrienden); 

*  twee-of drie maal per jaar een speciale nieuwsbrief met informatie over het reilen en zeilen van Het Klooster en een speciale aanbieding of actie;

*  een inleiding op een voorstelling, speciaal voor Vrienden;

*  een (eerdere) vooraankondiging van een speciale voorstelling;

*  een gratis cd van de artiest van wie een Vriend een voorstelling in het theater heeft bijgewoond;

*  gratis deelname aan een workshop, verzorgd door een docent van Het Klooster (inhoud en datum en tijdstip worden in de nieuwsbrief bekendgemaakt).

*  De donateurs krijgen de nieuwsbrief.

Welke rechten heeft een lid?

Dat zijn geen andere dan de rechten die zijn verbonden aan het lidmaatschap van elke willekeurige vereniging, zoals in dit geval zeggenschap; niet alleen over de samenstelling van het bestuur, maar ook over de manier waarop het Klooster de door de leden bijeengebrachte gelden besteedt (projecten, bijzondere activiteiten, voorstellingen).

Daartegenover staat de verplichting tot voldoening van de jaarlijkse contributie. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Is het lidmaatschap niet uiterlijk op 30 november opgezegd, dan blijft de relatie nog een jaar in stand.