De vrienden van het klooster bezitten de Culturele ANBI status

Naam:
Vereniging Vrienden van Het Klooster Woerden

RSIN of fiscaal nummer:
8091.17.253

Contactgegevens:
Wilhelminaweg 77 te 3441 XB Woerden (info@vriendenvanhetklooster.nl)

Bestuur:
De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen voor een termijn van vier jaar. Na afloop van een termijn is een bestuurslid herkiesbaar voor nog eens vier jaar. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
B.E. (Bert) van der Molen, voorzitter
M.J.J. (Marjo) van Son, secretaris
Th.W. (Tom) Eewold, penningmeester
R. (Renée) Bogaard, bestuurslid

Beleidsplan:
De vereniging Vrienden van Het Klooster is in het leven geroepen om, kort gezegd, de Stichting Kunstencentrum Het Klooster in Woerden financieel te steunen.

De directie van het kunstencentrum dient jaarlijks een begroting van projecten die zonder deze steun niet mogelijk zouden zijn, bij de vereniging in. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering beoordelen de leden de aanvraag. De bijeengebrachte gelden zijn uitsluitend bestemd voor Het Klooster te Woerden. Deze stichting is eveneens een ANBI met een cultureel doel.

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de penningmeester verantwoording af van zijn financiële beleid, waaronder tevens begrepen is de verantwoording door de directie van Het Klooster van de door de Vrienden ter beschikking gestelde bijdragen aan de projecten.

De vereniging beoogt niet, enig op geld waardeerbaar voordeel voor de leden te behalen. Het Klooster bepaalt, of het op enigerlei wijze blijk geeft van zijn erkentelijkheid voor de door de leden en begunstigers van de Vrienden verleende steun.

De vereniging heeft niet ten doel, een eigen vermogen op te bouwen, dat groter is dan eenmaal de jaarlijkse inkomsten.

Het bestaande vermogen wordt beheerd door de penningmeester.

De vereniging heeft thans ongeveer 120 leden en 18 begunstigers; de jaarlijkse inkomsten bedragen derhalve ongeveer € 15.000. Ten naaste bij hetzelfde bedrag staat jaarlijks ter beschikking van Het Klooster.

Beloningsbeleid bestuursleden:
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling Vereniging Vrienden van Het Klooster:
1. De Vereniging heeft tot doel:
a. het bijeenbrengen van gelden in algemene zin ten behoeve van de Stichting Kunstencentrum Het Klooster (Het Klooster), centrum voor podiumkunsten, te Woerden
b. het financieel ondersteunen van Het Klooster in de meest uitgebreide zin.

2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van leden en begunstigers;
b. het in overleg met Het Klooster opzetten van acties en alles wat met vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
http://www.vriendenvanhetklooster.nl/activiteiten/

Financiële verantwoording:
balans-expl-rek-en-begroting-2013

balans-expl-rek-en-begroting-2014

balans-expl-rek-en-begroting-2015

balans-expl-rek-en-begroting-2016

balans, expl.rek. en begroting 2017