Stichting Kunstencentrum Het Klooster en de Vereniging Vrienden van Het Klooster zijn een ANBI met een cultureel doel. Giften die worden gedaan aan goede doelen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, wanneer het doel is aangemerkt als ANBI. Onze stichting bezit een beschikking van de belastingdienst die bevestigt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds een algemeen belang dienen. Donaties aan Het Klooster zijn dus aftrekbaar van de belasting. Meer informatie over de ANBI-status kunt u vinden op de website van de ANBI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Vrienden van Het Klooster

De Vrienden van Het Klooster vormen een vereniging. Anders dan bij andere verenigingen is de verenging Vrienden van Het Klooster niet opgericht om de belangen van haar leden te bevorderen. De contributie van de Vrienden van het Klooster is daarom meer een donatie dan een financiële bijdrage voor een ledenvoordeel. Dit heeft als voordeel dat de contributie gezien kan worden als (aftrekbare) gift.

 

Rechten lidmaatschap

Een lid heeft zeggenschap over de samenstelling van het bestuur en over de manier waarop het Klooster de door de leden bijeengebrachte gelden besteedt. Dit zijn projecten, bijzondere activiteiten, voorstellingen en studiebeurzen.

Rechten lidmaatschap

Een lid heeft zeggenschap over de samenstelling van het bestuur en over de manier waarop het Klooster de door de leden bijeengebrachte gelden besteedt. Dit zijn projecten, bijzondere activiteiten en voorstellingen.

 

Verplichting lidmaatschap

Een lid is verplicht de contributie van het lidmaatschap te voldoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Om het lidmaatschap te beëindigen, moet dit uiterlijk op 30 november worden opgezegd.

 

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering voor een termijn van 4 jaar. Na afloop van een termijn is een bestuurslid herkiesbaar voor nog eens 4 jaar. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in hun uitoefening van de functie gemaakte kosten.

Het huidige bestuur:

Friso Wiarda, voorzitter
Gerard van Dam, secretaris
Renée Boogaard, penningmeester
Yvonne Reifler, algemeen bestuurslid


Doelstelling

De Vereniging Vrienden van Het Klooster heeft tot doel:

  • Het bijeenbrengen van geld in algemene zin ten behoeve van de Stichting Kunstencentrum Het Klooster, centrum voor podiumkunsten te Woerden.
  • Het financieel ondersteunen van Het Klooster in de meest uitgebreide zin.
  • De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Het werven van leden en begunstigers;
  • Het in overleg met Het Klooster opzetten van acties en alles wat met voorstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan

De vereniging Vrienden van Het Klooster steunt de Stichting Kunstencentrum Het Klooster financieel.

De directie van het Kunstencentrum dient ieder jaar een begroting in bij de vereniging met projecten die zonder de steun van de Vrienden van Het Klooster niet mogelijk zouden zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering beoordelen de leden de aanvraag. De penningmeester beheert het bestaande vermogen en legt verantwoording af van het financiële beleid. De directie van het Klooster legt verantwoording af over de bijdragen aan projecten door de Vrienden.

De bijeengebrachte gelden van de Vrienden van Het Klooster zijn uitsluitend bestemd voor Het Klooster in Woerden. De vereniging beoogt niet om op geld waardeerbaar voordeel te behalen voor de leden. Het Klooster bepaalt of en hoe zij blijk geeft van erkentelijkheid van de door de leden verleende steun.

De vereniging heeft niet tot doel een eigen vermogen op te bouwen dat groter is dan de jaarlijkse inkomsten.

 

Meer informatie

Privacyverklaring

 

2018

Jaarverslag 2018

Verslag besteding bijdrage 2018

Balans Vrienden van Het Klooster 2018

 

Het RSIN/fiscaal nummer van de vereniging: 8091.17.253

Statuten

Financiële verantwoording

Jaarrekening_2020_Het_Klooster ANBI

balans-expl-rek-en-begroting-2017
balans-expl-rek-en-begroting-2016
balans-expl-rek-en-begroting-2015

balans-expl-rek-en-begroting-2014
balans-expl-rek-en-begroting-2013