Het Klooster en de Vereniging Vrienden van Het Klooster zijn een ANBI met een cultureel doel.

 

Vereniging Vrienden van Het Klooster

De Vrienden van Het Klooster vormen een vereniging. Anders dan bij andere verenigingen is de Vereniging Vrienden van Het Klooster niet opgericht om de belangen van haar leden te bevorderen. De contributie van de Vrienden van Het Klooster is daarom meer een donatie dan een financiële bijdrage voor een ledenvoordeel. Dit heeft als voordeel dat de contributie gezien kan worden als een (aftrekbare) gift.

 

Rechten lidmaatschap

Een lid heeft zeggenschap over de samenstelling van het bestuur en over de manier waarop het Klooster de door de leden bijeengebrachte gelden besteedt. Dit zijn projecten, bijzondere activiteiten, voorstellingen en studiebeurzen.

Verplichting lidmaatschap

Een lid is verplicht de contributie te voldoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 30 november schriftelijk te geschieden. 

 

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering voor een termijn van vier jaar. Na afloop van een termijn is een bestuurslid herkiesbaar voor nog eens vier jaar. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

 

Het huidige bestuur:

B.E. (Bert) van der Molen, voorzitter
M.J.J. (Marjo) van Son, secretaris
R. (Renée) Boogaard, penningmeester
K (Kristan ) Branger, bestuurslid
G. (Gerard) van Dam, bestuurslid

 

Doelstelling

De Vereniging Vrienden van Het Klooster heeft tot doel:

  • Het bijeen brengen van geld ten behoeve van de Stichting Kunstencentrum Het Klooster, Centrum voor podiumkunsten te Woerden.
  • Het financieel ondersteunen van Het Klooster in de meest uitgebreide zin.

 

De vereniging tracht, dit doel onder meer te bereiken door het werven van leden en begunstigers en het in overleg met Het Klooster opzetten van acties en alles wat met het voorgaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan

De Vereniging Vrienden van Het Klooster steunt de Stichting Kunstencentrum Het Klooster financieel.

De directie van het Kunstencentrum dient ieder jaar een begroting in bij de vereniging met projecten, die zonder de steun van de Vrienden van Het Klooster niet mogelijk zouden zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering beoordelen de leden de aanvraag. De penningmeester beheert het bestaande vermogen en legt verantwoording af van het financiële beleid. De directie van Het Klooster legt verantwoording af over de bijdrage aan projecten door de Vrienden.

De bijeengebrachte gelden van de Vrienden van Het Klooster zijn uitsluitend bestemd voor Het Klooster in Woerden. De Vereniging beoogt niet om op geld waardeerbaar voordeel te behalen voor de leden. Het Klooster bepaalt, of en hoe het blijk geeft van erkentelijkheid voor de door de leden verleende steun.

De Vereniging heeft niet tot doel een eigen vermogen op te bouwen dat groter is dan de jaarlijkse inkomsten.

 

Meer informatie

Overzicht afgelopen projecten

Statuten

Financiële verantwoording

balans, expl.rek. en begroting 2017
balans-expl-rek-en-begroting-2016
balans-expl-rek-en-begroting-2015

balans-expl-rek-en-begroting-2014
balans-expl-rek-en-begroting-2013