INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:

 1. Het cursusjaar loopt van maandag 26 augustus 2024 t/m vrijdag 18 juli 2025.
 2. Alle inschrijvingen gedaan vóór 1 oktober worden beschouwd als inschrijvingen voor een geheel cursusjaar. De inschrijfbevestiging en mededelingen over de lessen/cursussen worden uitsluitend verzonden naar het op het inschrijfformulier vermelde emailadres.
 3. Elke inschrijving loopt automatisch af na de laatste les van de cursus. De lessenkaart is geldig vanaf de aan de voorzijde geplaatste datum voor de duur van 12 maanden. Afspraken worden altijd voor 2 opeenvolgende lessen gemaakt. Het initiatief voor het maken van de afspraken is te allen tijde aan de leerling.
 4. Elke les duurt ca. 30 minuten, met uitzondering van groepslessen.
 5. Het cursusgeld dient voldaan te worden na ontvangst van de nota.
  1. Voor de betaling van het cursusgeld ontvangt u een nota.
  2. Betaling dient plaats te vinden in één keer, uiterlijk vier weken na ontvangst van de nota.
  3. Indien u Het Klooster een incassomachtiging geeft, wordt het verschuldigde bedrag na ontvangst van de nota automatisch van uw rekening afgeschreven. Deze machtiging geldt ook voor volgende inschrijvingen in hetzelfde seizoen.
  4. Bedragen tot € 90 worden in één keer geïncasseerd.
  5. Bedragen vanaf € 90 worden in twee, drie, zes of tien maandelijkse termijnen geïncasseerd, beginnend op de eerste van de maand na factuurdatum.
 6. Het Klooster behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 7. Uitgevallen lessen:
  1. Wanneer de cursist verhinderd is een les bij te wonen, wordt deze niet ingehaald en ontstaat geen recht op restitutie van lesgeld. Als er sprake is van een individuele les zal indien mogelijk een online les als alternatief aangeboden worden.
  2. Wanneer een les niet door kan gaan door verhindering van de docent of door een situatie van overmacht, wordt deze ofwel online aangeboden ofwel op een ander moment ingehaald.
  3. Indien het niet mogelijk is deze vervangende lessen in aangepaste vorm aan te bieden, zal restitutie verleend worden over de uitgevallen lessen.
  4. Bericht over uitgevallen lessen ontvangt de cursist uitsluitend per SMS en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven.
 8. Tussentijdse inschrijving:
  1. Voor individuele lessen is dit altijd mogelijk.
  2. Voor groepslessen is dit mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van de cursistenadministratie.
  3. Voor cursussen en klassikale lessen is dit beperkt mogelijk, onder het voorbehoud dat er geen onderwijskundige bezwaren zijn, zulks ter beoordeling van de docent.
 9. Tussentijdse uitschrijving en annulering van inschrijving:
  1. Bij inschrijvingen die bestaan uit 20 of meer lessen per seizoen kan de desbetreffende coördinator toestemming geven tot uitschrijving wegens gewichtige redenen na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe. In dat geval geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden en wordt een bedrag van € 25,00 voor administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Bij inschrijvingen korter dan 20 lessen is geen tussentijdse uitschrijving mogelijk. Inschrijving voor zo’n cursus verplicht tot volledige betaling van het cursusgeld. Schriftelijke annulering is kosteloos mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus.
  3. Een inschrijving voor één- of tweedaagse workshops kan tot een week voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Daarna verplicht inschrijving tot betaling van het cursusgeld.
 10. Het Klooster behoudt zich het recht voor de lesduur van klassikale lessen te wijzigen wanneer er zich meer of minder deelnemers aangemeld hebben dan voorzien.
 11. De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus.
 12. Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van Het Klooster opnames gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Het Klooster vraagt expliciet toestemming voor het maken van dit foto-en videomateriaal. Aan de ouders als iemand nog geen zestien is, of toestemming aan de cursist zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is.
 13. Voor sommige lessen en cursussen gelden aanvullende voorwaarden. Deze worden apart kenbaar gemaakt.

Alle aankondigingen in promotiemateriaal of op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.