Toen de Stichting Kunstencentrum het Klooster nog Streekmuziekschool Woerden e.o. heette, was zij in Nederland zijn opslaan een zogenaamde overheidsstichting. Wat de stichting tekort kwam, vulden de deelnemende gemeenten in principe aan. Dat waren de gemeenten Woerden, Oudewater en Bodegraven.

Aan de school werd later een vestzak theater toegevoegd. Naast de muziek-  en dansopleiding en de exploitatie van dit theater ging het tot kunstencentrum omgedoopte instituut  ook een theateropleiding verzorgen en zelfs enige tijd een opleiding beeldende kunsten.

De tekorten namen toe; de overheden kwamen na herijking van hun taken tot het besluit, de financiële betrokkenheid te begrenzen of te beëindigen. Het Klooster zag zich genoodzaakt, op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen dan cursusgeld en theaterkaartjes naast de gefixeerde overheidsbijdrage. De Vrienden van het Klooster traden aan om hulp te bieden.

Dit is nu bijna 15 jaar geleden.

Omdat de gemeente Woerden na een vergelijkend onderzoek de subsidies niet onaanzienlijk verhoogde, kon de jaarlijkse bijdrage van de Vrienden beperkt blijven tot zo’n anderhalf procent van de begroting van het Klooster. In de toenmalige constellatie was veel meer dan dit bedrag om uiteenlopende redenen niet goed haalbaar. Het geld werd besteed aan projecten, speciale educatieve activiteiten en eigen theaterproducties.

In 2011 is de rijksoverheid begonnen met structureel honderden miljoenen euro’s per jaar te bezuinigen op de uitgaven voor cultuur. In dat jaar zijn provincies en gemeenten eveneens begonnen met te bezuinigen op cultuur. De gemeente Woerden vormt daarop geen uitzondering.

De bijdrage van de gemeente gaat in een aantal stappen omlaag totdat structureel een korting van ongeveer 15% is bereikt; op de totale begroting van het Klooster een procent of zeven à acht. De bedoeling is om de subsidie in volgende jaren nog verder te verlagen.

Eens te meer heeft het Klooster zijn Vrienden nodig.

De Geefwet

Het Rijk heeft tenminste een pleister op de wonde geplakt: de Geefwet. Het gaat hier om twee artikelen in respectievelijk de Wet op de Inkomstenbelasting en de Wet op de Vennootschapsbelasting.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) met een cultureel doel zijn aftrekbaar van belaste winst of belast fiscaal inkomen, zelfs met een bonus.

Gewone gift

Voor de inkomstenbelasting mag 125% van de gift worden afgetrokken; voor de vennootschapsbelasting 150%. Er is geen drempelbedrag; wel een maximum aan de aftrek respectievelijk de bonus.

Een modaal inkomen wordt, rekening houdend met de belastingvrije voet en de heffingspercentages van de eerste twee schijven, belast met ongeveer 6 % (daarnaast wordt ruim 31 % in rekening gebracht voor de sociale verzekeringen). Giften aan ANBI’s met een cultureel doel zijn dus aftrekbaar voor 7,5 %, zodat de gever netto 92,5 % betaalt. Bij tarieven in de derde en vierde schijf van 42 en 52 % loopt het fiscale voordeel op tot 52,5 en zelfs 65 % met als gevolg een netto betaling van 47,5 respectievelijk 35 % van de gift.

De vennootschapsbelasting is 25 %; het fiscale voordeel van een gift aan een ANBI met een cultureel doel is dus 37,5 %.

Daarnaast blijft de bestaande, beperktere, regeling over fiscale aftrekbaarheid van giften in stand.

Periodieke gift (inclusief extra fiscaal voordeel)

Zogenoemde periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Een gift heeft nu tijdelijk extra fiscaal belastingvoordeel. De gift mag met een multiplier van 25% verhoogd worden. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken.Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van €5.000,- per jaar. Alle bedragen boven de €5.000,- zijn nog steeds aftrekbaar, maar hier geldt de multiplier niet. Voor de multiplier geldt een maximum van €1.250,- per jaar.

Voorbeeld

U doet een periodieke gift aan een culturele instelling van € 6.000 per jaar. Per jaar berekent u uw aftrek op de volgende manier:
1. Berekenen verhoging: € 6.000 x 25% = € 1.500
2. Maximale verhoging: € 1.250
3. U hebt dan per jaar een aftrek van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250 .

Een gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd
• er regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen worden overmaakt naar de culturele anbi die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
• deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overmaakt naar dezelfde culturele anbi
De gift stopt uiterlijk bij overlijden van de gever.
• de culturele anbi levert geen tegenprestatie voor de gift

Let op!
Vanaf 2014 hoeft een periodieke gift niet meer worden vastgelegd bij de notaris. Er kan nu gekozen worden om de gift via de notaris vast te leggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan de gift wordt gedaan.

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de culturele anbi? De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.
De formulieren zijn te vinden via http://www.belastingdienst.nl/giften

De Vrienden

De Vrienden vormen een vereniging; het lidmaatschap geeft bepaalde rechten; de contributie is echter uit de aard der zaak meer een donatie aan het Klooster dan de financiële tegenprestatie die staat tegenover voordelen voor de leden. Hierdoor onderscheidt de vereniging Vrienden van het Klooster zich van de meeste verenigingen, die zijn opgericht om in de eerste plaats het belang van de leden te bevorderen.

Nu de voordelen van het lidmaatschap zich nauwelijks of niet in geld laten uitdrukken, kan men de contributie in haar geheel gevoeglijk beschouwen als een (aftrekbare) gift. (Het verschil tussen een gift en een schenking  is dat tegenover de schenking geen enkele tegenprestatie staat)

Behalve leden kent de vereniging vanouds donateurs.

Het Klooster is een ANBI met een cultureel doel en hetzelfde geldt voor de Vrienden van het Klooster.

Nu Het Klooster zijn  erkentelijkheid voor de bijdragen van de vereniging tot uitdrukking brengt in de vorm van voordelen voor de individuele leden, staan tegenover de contributie toch, zij het onverplicht, voordelen. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de donateurs.

 

Sponsors

Wij gaan bedrijven benaderen met het verzoek om via de Vrienden of rechtstreeks het Klooster te steunen. Voor een deel is dat sponsorschap een PR activiteit als zoveel andere. In de cadeaubox zit in elk geval een bijdrage aan de naamsbekendheid van de sponsor. De verdere inhoud van de cadeaubox is vanzelfsprekend afhankelijk van het bedrag.

Voor een ander, belangrijker, deel is het sponsorschap echter een bewijs dat de ondernemer de kunsteducatie en de podiumkunsten in Woerden een warm hart toedraagt.

Wat de Vrienden, donateurs en sponsors bindt , is hun vrijgevigheid, het inzicht dat talent alleen niet voldoende is,  dat componisten, choreografen en schrijvers niet zonder vertolking kunnen en dat uitvoerende kunstenaars een podium nodig hebben en voorts de wil om educatie en opvoering dicht bij huis te bevorderen.

Kijk ook eens op www.daargeefjeom.nl. Op deze website is informatie te vinden voor zowel potentiële gevers als voor culturele instellingen over de extra aftrek en over de fiscale faciliteiten.