Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) met een cultureel doel zijn aftrekbaar van belaste winst of belast fiscaal inkomen, zelfs met een bonus. Dit is geregeld in de Geefwet.

In de Geefwet staan de artikelen ‘Wet op de inkomstenbelasting’ en ‘Wet op de Vennootschapsbelasting’, die van toepassing zijn op giften aan Het Klooster.

 

Gewone gift

Voor de inkomstenbelasting mag 125% van de gift worden afgetrokken. Voor de vennootschapsbelasting 150%. Er is geen drempelbedrag, wel een maximum aan de aftrek respectievelijk de bonus.

Daarnaast blijft de bestaande, beperktere, regeling over fiscale aftrekbaarheid van giften in stand.

 

Periodieke gift (inclusief extra fiscaal voordeel)

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Een gift geeft nu tijdelijk extra fiscaal belastingvoordeel. De gift mag met een multiplier van 25% worden verhoogd. Dit betekent dat een kwart meer mag worden afgetrokken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar. Alle bedragen boven de € 5000,- zijn nog steeds aftrekbaar, maar hier geldt de multiplier niet. Voor de multiplier geldt een maximum van € 1250,- per jaar.

Een gift is een periodieke gift als het volgende is vastgelegd:

  • Er regelmatig (tenminste eenmaal per jaar) bedragen worden overgemaakt naar de culturele ANBI die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst worden genoemd;
  • de bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • de bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde culturele ANBI.

Daarnaast geldt dat de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de gever en dat de culturele ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

Let op!
Vanaf 2014 hoeft een periodieke gift niet meer te worden vastgelegd bij de notaris. Er kan gekozen worden om de gift vast te leggen via de notaris of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling.

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de culturele ANBI? De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

 

Meer informatie?

Via www.daargeefjeom.nl vindt u informatie voor potentiële gevers en culturele instellingen over extra aftrek en over de fiscale faciliteiten.